ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

VAN:

Kuin Bedrijfsarts en Consultant
Hamakerlaan 24
3571ZG Utrecht
hierna te noemen: Kuin Bedrijfsarts en Consultant (Op de website te vinden als UwBedrijfsarts.eu)

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Kuin Bedrijfsarts en Consultant van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van Kuin Bedrijfsarts en Consultant.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2        Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kuin Bedrijfsarts en Consultant en een opdrachtgever waarop Kuin Bedrijfsarts en Consultant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kuin Bedrijfsarts en Consultant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kuin Bedrijfsarts en Consultant en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3        Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Artikel 4        Rechten en plichten Kuin Bedrijfsarts en Consultant

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kuin Bedrijfsarts en Consultant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5.       Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kuin Bedrijfsarts en Consultant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kuin Bedrijfsarts en Consultant worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kuin Bedrijfsarts en Consultant zijn verstrekt, heeft Kuin Bedrijfsarts en Consultant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Kuin Bedrijfsarts en Consultant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6        Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Kuin Bedrijfsarts en Consultant derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7        Honorarium

 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 8        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kuin Bedrijfsarts en Consultant aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Kuin Bedrijfsarts en Consultant op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Kuin Bedrijfsarts en Consultant heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9        Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien Kuin Bedrijfsarts en Consultant hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10      Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kuin Bedrijfsarts en Consultant. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kuin Bedrijfsarts en Consultant in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Kuin Bedrijfsarts en Consultant de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kuin Bedrijfsarts en Consultant slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11      Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Kuin Bedrijfsarts en Consultant aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Kuin Bedrijfsarts en Consultant het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12      Aansprakelijkheid

 1. Indien Kuin Bedrijfsarts en Consultant aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Kuin Bedrijfsarts en Consultant aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000 (zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Kuin Bedrijfsarts en Consultant in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kuin Bedrijfsarts en Consultant aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Kuin Bedrijfsarts en Consultant toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Kuin Bedrijfsarts en Consultant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kuin Bedrijfsarts en Consultant of haar ondergeschikten.
 3. Kuin Bedrijfsarts en Consultant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kuin Bedrijfsarts en Consultant is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kuin Bedrijfsarts en Consultant kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 13      Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kuin Bedrijfsarts en Consultant gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kuin Bedrijfsarts en Consultant zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kuin Bedrijfsarts en Consultant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14      Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Kuin Bedrijfsarts en Consultant zich de rechten en bevoegdheden voor die Kuin Bedrijfsarts en Consultant toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Kuin Bedrijfsarts en Consultant verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kuin Bedrijfsarts en Consultant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Kuin Bedrijfsarts en Consultant behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15      Geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Kuin Bedrijfsarts en Consultant, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kuin Bedrijfsarts en Consultant het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16      Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kuin Bedrijfsarts en Consultant en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17      Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.