Verzuim

Verzuim en re-integratie begeleiding

Keuringen

Keuringen - PMO en rijbewijs

Advies

Advies

Trainingen

Trainingen

Privacy reglement Kuin Bedrijfsarts en Consultant

Kuin Bedrijfsarts en Consultant heeft uw persoonsgegevens nodig om u en uw werkgever te ondersteunen bij het voeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Die persoonsgegevens zijn van vertrouwelijke aard. Kuin Bedrijfsarts en Consultant zorgt ervoor dat deze persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Welke gegevens houdt Kuin Bedrijfsarts en Consultant bij in haar persoonsregistratie?

De gegevens die Kuin Bedrijfsarts en Consultant in haar persoonsregistratie bij houdt betreffen het volgende:
• gegevens over werkgevers (zoals naam, adres, branche, contractnummer)
• gegevens over werknemers (zoals naam, adres, geslacht, burgerservicenummer)

• andere gegevens over werknemers (zoals ziekmelding, medische gegevens van spreekuurcontracten, uitslagen van keuringen).
Soms is er ook informatie opgenomen die afkomstig is van uw huisarts of specialist. Dat kan alleen als u toestemming hebt gegeven dat deze informatie aan Kuin Bedrijfsarts en Consultant wordt verstrekt.

Hoe worden uw gegevens bewaard?

Vaak staan de gegevens op papier, in brieven of aantekeningen van de bedrijfsarts van Kuin Bedrijfsarts en Consultant. Daarom is er een archief met dossiers over werkgevers en werknemers. De belangrijkste gegevens worden ook in een automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kan Kuin Bedrijfsarts en Consultant snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. De toegang tot dit systeem is gereguleerd door passwords en strakke procedures. Het systeem is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt Kuin Bedrijfsarts en Consultant vast hoe lang en op welke wijze de gegevens bewaard blijven. Medische dossiers worden minimaal 15 jaar bewaard, tenzij er sprake is van een beroepsziekte. De bewaartermijn bedraagt 40 jaar indien sprake is van blootstelling aan carcinogene stoffen of biologische agentia. Indien gewerkt is met ioniserende straling worden de gegevens bewaard totdat de betrokkene 75 jaar is, maar tot tenminste 30 jaar na de blootstelling.

Welke gegevens over u worden aan derden verstrekt?

Alleen uw werkgever en de eventuele verzuimverzekeraar van uw werkgever krijgen beperkt informatie. Uw werkgever krijgt dezelfde terugkoppeling als u ontvangt. Hierin staat geen medische informatie. Uw werkgever ontvangt daarnaast statistische gegevens over het verzuim in zijn organisatie. Daaruit is echter nooit te herleiden wat de oorzaak was van het verzuim van een individuele werknemer. Er is bijvoorbeeld wel uit de gegevens af te lezen hoeveel dagen er in totaal in een bepaalde periode werd verzuimd door alle werknemers bij elkaar. Ook krijgt uw werkgever inzicht in de meest voorkomende oorzaken van ziekmeldingen in het bedrijf. Voor uw werkgever is

page1image1666672

dat waardevolle informatie waarmee hij zijn beleid op het gebied van verzuim en arbeidsomstandigheden kan aanpassen. De verzuimverzekeraar krijgt slechts de gegevens die nodig zijn om tot uitkering van ziektegeld over te kunnen gaan, dus alleen de data van ziek- en herstelmelding en of u al dan niet gedeeltelijk het werk hebt hervat.

Inzage, wijziging, beperking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u een verzoek tot inzage doen en uw persoonsgegevens laten wijzigen.
U kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en aanvullen.
U kunt vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

U heeft recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.
U kunt vragen om online ‘vergeten’ te worden.
U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen (recht op dataportibiliteit).
Op een verzoek zal Kuin Bedrijfsarts en Consultant binnen vier weken reageren. Indien het verzoek wordt afgewezen zal worden aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kuin Bedrijfsarts en Consultant doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Kuin Bedrijfsarts en Consultant met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Kuin Bedrijfsarts en Consultant, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met uw contactpersoon bij Kuin Bedrijfsarts en Consultant. Indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoekt Kuin Bedrijfsarts en Consultant u dit direct aan haar te melden.

Wijzigingen.

Kuin Bedrijfsarts en Consultant kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Kuin Bedrijfsarts en Consultant. Deze versie is opgesteld op 24 mei 2018.

Els Kuin

Els Kuin

Contact

T 030-2734276
F 030-2734478
Contact Email